X
Kilit Paydaşlar

Faydalanıcı ve Kilit Paydaşlar


Proje’nin ana faydalanıcısı Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı’dır. Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi, koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunu sağlamak üzere, 15 Temmuz 2018 Tarihli ve 30479 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuştur. Detaylı bilgi www.ab.gov.tr adresinden edinilebilmektedir.
Projenin üç temel paydaşından biri olan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Türkiye’de şehir eşleştirme projeleri uygulayan ve bu projelere destek olan en temel kuruluşlardan biridir. TBB doğrudan proje uygulayarak veya üyelerinin bu konudaki girişimlerini destekleyerek şehir eşleştirme alanında önemli deneyim kazanmıştır. TBB, üye belediyelerin şehir eşleştirme faaliyetlerini desteklemek ve ayrıca AB katılım sürecinde kapasitelerini güçlendirmek için ilgili konularda eğitimler vermeye devam etmektedir. TBB tarafından uygulanan projelerden bazıları şunlardır: Türk-İsveç Belediye Ortaklıkları Ağı (TUSENET), Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı  (TUSELOG) ve Yerel Yönetimler Doğu Programı. TBB, belediyelerin yeni ortaklıklar geliştirmesi için AB ve Türkiye’den yerel yönetimleri bir araya getirmek için uluslararası konferanslar da düzenlemektedir. Detaylı bilgi www.tbb.gov.tr adresinden edinilebilmektedir.

   
Projenin bir diğer kilit paydaşı olan Vilayetler Birliği (VB) ulusal düzeyde faaliyet göstermekte olup hali hazırda 51 ilde faaliyette olan İl Özel İdareleri’nin (Büyükşehir Belediyesi olan 30 il dışında Türkiye’deki tüm iller) resmi temsilcisi niteliğindedir. Vilayetler Birliği, Avrupa Birliği sürecinde ülkemizin yerel yönetimler konusunda yapması gereken işler ve hazırlıklara katkı sağlamak, il özel idarelerinin Avrupa Birliğinin hibe, teknik yardım, eşleştirme ve benzeri program ve imkânlardan yararlanmalarına yardımcı olmak konusunda çalışmalar yapmaktadır. Detaylı bilgi www.vilayetler.gov.tr adresinden edinilebilmektedir.Projenin üçüncü kilit paydaşı olan İçişleri Bakanlığı yerel yönetimler konusundaki temel merkezi otoritedir. Bakanlık, iller, ilçeler ve yerel yönetimlerin genel idaresinin düzenlenmesi ve bunların merkezi yönetimle ilişkilerine dair görev ve sorumlulukları doğrultusunda yerel yönetimler üzerinde idari vesayet yetkisine sahiptir. Detaylı bilgi www.icisleri.gov.tr adresinden edinilebilmektedir.Projenin bir diğer kilit paydaşı olan Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü, 10.07.2018 tarih ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur. Görevleri arasında, mahalli idarelerin iş ve işlemlerine dair mevzuatla verilen görev ve hizmetleri yapmak, takip etmek, sonuçlandırmak ve geliştirmek, mahalli idare yatırım ve hizmetlerinin kalkınma planları ile yıllık programlara uygun şekilde yapılmasını gözetmek, mahalli idarelerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak, istatistiki bilgileri toplamak, değerlendirmek ve yayımlamak yer almaktadır. Detaylı bilgi için: www.yerelyonetimler.csb.gov.trYönetim ve Koordinasyon Yapısı

AB Başkanlığı projenin teknik uygulaması ve yönetiminden sorumludur.

Projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi’dir (MFİB). MFİB, AB Avrupa Birliği tarafından finanse edilen diğer projelerde olduğu gibi genel bütçeleme, ihaleye çıkma, sözleşme, ödeme, muhasebe ve mali raporlama işlerinden sorumludur.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu istişari bir rol üstlenecek ve Yönlendirme Komitesi Toplantılarına gözlemci sıfatıyla katılacaktır.

Paydaşlar, faaliyetlerin eksiksiz ve zamanında uygulanması ile tüm teknik, mali ve idari çıktıların hazırlanması için AB Başkanlığı ile yakın işbirliği içinde çalışacaktır. İlgili kuruluşların temsilcileri, proje uygulamasının değerlendirilmesi ve projedeki son gelişmelerin görüşülmesi için yönetim ve yönlendirme kurulu toplantılarında bir araya gelecektir.

Projenin yönetimi ve koordinasyonu için AB Başkanlığına Teknik Destek Ekibi (TDE) tarafından destek olunacaktır.
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Mustafa Kemal Mahallesi 2082 Cad. No:5
06530 Çankaya / ANKARA
Tel: +90 312 218 13 00
towntwinning@ab.gov.tr

Teknik Destek Ekibi Proje Ofisi

WYG Binası Mustafa Kemal Mahallesi 2128. Sokak No:14 
06520 Çankaya/Ankara  
Tel: + 90 312 219 77 55
info@towntwinning.org