X
Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı

Arka Plan

Türkiye 1999 yılından bu yana AB üyeliğine aday bir ülkedir ve katılım müzakereleri 3 Ekim 2005’te başlamıştır. Geçen 10 yıllık süre zarfında merkezi yönetim Kopenhag Kriterleri ve AB müktesebatını karşılayabilme yönünde yoğun bir çaba sarf etmiştir. Merkezi düzeyin yanı sıra, AB standartlarını karşılama konusunda yerel düzeydeki kurumlar tarafından atılan adımlar da önem arz etmektedir. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’ne (Council of European Municipalities and Regions-CEMR) göre, Avrupa düzeyinde alınan kararların %60’ından fazlasının belediyeler, iller ve bölgeler üzerinde doğrudan etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle, AB müktesebatının yerel düzeyde uygulanması açısından Türkiye’deki yerel yönetimlerin de önemli rolleri bulunmaktadır.

 

Yerel düzeydeki yasal ve kurumsal değişiklikler ve güçlüklere ek olarak, Türkiye’deki yerel idarelerin, AB standartları ve politikalarının; AB üye ülkelerinde ne şekilde uygulandığını gözlemlemeleri ve iyi örnekleri transfer ederek uygulamaya geçirmeleri önem arz etmektedir. Bu amaçla, Türkiye’deki yerel idareler, AB üyesi ülkelerdeki muadil kuruluşlarla şehir eşleştirme ilişkilerini başlatmıştır. Türkiye ile AB üye ülkelerindeki yerel idareler arasındaki ortaklıkların desteklenmesi amacıyla şehir eşleştirme bileşenlerini de kapsayan bazı AB finansmanlı projeler uygulanmıştır: İçişleri Bakanlığı tarafından 2005-2007 döneminde uygulanan “Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi” (MEDA 2002 Programı) ve 2009-2011 yılları arasında uygulanan “Türkiye’deki Yerel Yönetim Reformunun Daha Fazla Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi”(IPA 2007 Programı) ile Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 2012-2014 döneminde uygulanan “Valiliklerde AB ilişkilerine Yönelik Kapasitenin Oluşturulması (VABpro) Projesi” (IPA 2009 Programlaması). AB Başkanlığı, AB finansmanlı projelerin yanı sıra, kendi kaynaklarıyla, bünyesinde bir şehir eşleştirme bileşeni olan “İstanbul AB’ye Hazırlanıyor” projesini uygulamıştır. “Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı”, yukarıda belirtilen projelerin devamı ve onları tamamlayıcı bir nitelikte geliştirilmiştir.

 

Hibe Programının kurumsal çerçevesi; Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi’ni (MFİB) kapsamaktadır. AB Başkanlığı lider kuruluş olarak projenin genel koordinasyonu ve izlemesinden sorumlu olacaktır. AB Başkanlığı, Projenin Nihai Faydalanıcısı olarak MFİB’nin gözetimi altında, projenin teknik uygulaması, yönetimi ve sürdürülebilirliğinden ve hibe faydalanıcıları tarafından yürütülecek projelerin verilecek hibelerin izlenmesinden sorumlu olacaktır. Vilayetler Birliği (VB) ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) eş-faydalanıcı olarak hibe projelerine teknik destek sağlayacaktır. MFİB projenin Sözleşme Makamı olarak Hibe Programının idari ve mali uygulamasından sorumludur. MFİB, hibe fonlarının doğru şekilde kullanılması konusunda en üst düzey sorumluluğa sahiptir ve ihale, sözleşme ve ödemelerden sorumludur. Yardım Aracı (IPA) II altındaki 2014 yılı için Türkiye Eylem Planı kapsamında AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir.

 

Programın Hedefleri Ve Öncelik Alanları

Programın genel amacı, AB katılım sürecinde Türkiye’nin yerel düzeydeki idari ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesidir.

Programın özel amacı, şehir eşleştirme projeleri aracılığıyla Türkiye ve AB ülkelerindeki yerel idareler arasında AB katılım süreciyle ilgili alanlarda karşılıklı değişimi teşvik etmek için sürdürülebilir yapılar oluşturulmasıdır.

Program kapsamında belirlenen öncelik alanları aşağıda sunulmaktadır:

 

Öncelik Alanı 1: AB Üye Ülkeleri ile Türkiye’deki yerel idareler/yönetimler arasında şehir eşleştirme ilişkilerinin oluşturulması ve/veya mevcut ilişkilerin derinleştirilmesi.

• Türkiye’deki yerel idareler ile AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler, STK’lar ve vatandaşlar arasındaki sürdürülebilir ilişkilere katkıda bulunma/bu tür ilişkiler oluşturma amacı güden projeler;

• İyi uygulamaların paylaşılmasına yönelik ağ ve platformlar oluşturma amacı güden projeler;

• Şehir eşleştirme metodolojisi ve uygulamalarını geliştirme amacı güden projeler;

• AB müktesebatına ilişkin alanlardaki iyi uygulamaların paylaşılması ve teknik işbirliğini güçlendirecek projeler;

• Şehir eşleştirme faaliyetlerini teşvik eden ve kolaylaştıran platformlar yaratmaya yönelik projeler;

 

Öncelik Alanı 2: Yerel idareler/yönetimlerin, AB müktesebat başlıkları ve/veya Birlemiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile CEMR’nin öncelikleri doğrultusunda, AB bütünleşmesi ve AB-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi sürecindeki rollerinin pekiştirilmesi.

• Yerel idareler ve yerel yönetimlerin AB sürecindeki önemini vurgulayan projeler;

• Yerel düzeyde AB Müktesebatı ve/veya CEMR önceliklerinin uygulanmasına yönelik kapasite geliştirme projeleri;

• AB Müktesebatının yerel düzeyde uygulanmasına yönelik karar alma süreçlerinde STK-kamu işbirliği ve vatandaşların katılımını da içeren ortaklıklar kurulmasını amaçlayan projeler;

• Yerel düzeyde proje hazırlanması ile uygulamalarına yönelik kapasitenin arttırılmasına yönelik projeler;

• Yerel idarelerin/yönetimlerin gelecekteki ihtiyaçlarını vurgulayan projeler; 

• Akıllı ve afetlere karşı dirençli hizmetlerin planlanması, tasarımı, sunumu ve işler hale getirilmesine yönelik yenilikçi teknolojilerle ilgili projeler;

• Vatandaşların günlük hayatlarındaki zorluklara yenilikçi çözümler getiren projeler;

• Yerel idareler/yönetimler arasındaki küresel rekabeti yenilikçi yaklaşımlarla artırma amacı güden projeler;

• Vatandaşlar katılımı ve sosyal içermeyi kapsayan yeni katılım modelleri ile ilgili projeler;

• AB Müktesebatının yerel düzeye etkilerine yönelik politika önerilerinin geliştirilmesine yönelik projeler;

 

Mali Destek

Program için ayrılan indikatif toplam tutar 2.648000 AVRO’dur.

 

Hibe Miktarları

Program kapsamında sağlanacak asgari ve azami hibe aşağıda sunulmaktadır:

• Asgari hibe miktarı: 60.000 AVRO

• Azami hibe miktarı: 130.000 AVRO

 

Hibe Programına ilişkin detaylı bilgi için:

Hibe Rehberi (İngilizce)

Hibe Rehberi (Türkçe)

Yerel Duyuru

Doldurulması gereken dokümanlar

Bilgi dokümanları

Düzeltme - I

Düzeltme - II

Açıklamalar - I

Açıklamalar - II

Açıklamalar - III

 

Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programına ilişkin değerlendirme süreci devam etmektedir.

Bilgi Yönetim Sistemi (MIS)
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Mustafa Kemal Mahallesi 2082 Cad. No:5
06530 Çankaya / ANKARA
Tel: +90 312 218 13 00
towntwinning@ab.gov.tr

Teknik Destek Ekibi Proje Ofisi

WYG Binası Mustafa Kemal Mahallesi 2128. Sokak No:14 
06520 Çankaya/Ankara  
Tel: + 90 312 219 77 55
info@towntwinning.org