X
Şehir Eşleştirme Projeleri

Projenin Adı: "Yerel Yönetimler Doğu Programı" (LOGO-EAST) Projesi

Uygulama Dönemi: 2006-2009

Faydalanıcı Kurum ve Kilit Paydaşlar: Türkiye Belediyeler Birliği (VNG-I ile)


Proje Özeti: Türkiye Belediyeler Birliği’nin şehir eşleştirme faaliyetlerine dahil olma ve sürece öncülük etme kapasitesinin geliştirilmesinde Proje’nin gözle görülür etkisi olmuştur. VNG-International ile işbirliği içinde yürütülen Proje kapsamında, Türkiye ve Hollanda arasında kardeş şehir ilişkilerinin işlevinin arttırılması için proje hazırlamaya ve uygulamaya odaklanılmıştır. Proje kapsamında, Hollanda’dan 8 ve Türkiye’den 9 belediyenin katılımıyla söz konusu belediyeler arasında toplam 11 proje yürütülmüştür.

 

Projenin Adı: “Türk-İsveç Yerel Yönetimler Ortaklığı” (TUSENET) Projesi

Uygulama Dönemi: 2006-2011

Faydalanıcı Kurum ve Kilit Paydaşlar: Türkiye Belediyeler Birliği (SALAR ile birlikte)


Proje Özeti: TBB ve SALAR tarafından ortaklaşa yürütülen proje, devam eden demokratikleşme ve insan haklarına saygı süreçlerini güçlendirmeyi, Avrupa işbirliği yapılarını ve ortak değerlerini teşvik etmeyi, yerel yönetim reformuna destek olmayı ve TBB’nin kapasitesinin geliştirilmesini amaçlamıştır. Bu projenin ana bileşenlerinden biri belediyeler arası ortaklıktır. Pilot belediyeler Türkiye ve İsveç’ten seçilmiş olup bu belediyeler arasında tematik ortaklıklar kurulmuştur.

 

Projenin Adı: "Türkiye ve İspanya’daki Belediyeler Arasında Uluslararası İşbirliklerinin Geliştirilmesi" Projesi

Uygulama Dönemi: 2008-2010

Faydalanıcı Kurum ve Kilit Paydaşlar: Türkiye Belediyeler Birliği (FEMP ile birlikte)


Proje Özeti: “Sivil Toplum Diyaloğu” altında desteklenen proje, TBB ve FEMP (İspanya Belediyeler ve İller Federasyonu) tarafından ortaklaşa yürütülmüştür. Proje, Türkiye ve İspanya’daki yerel yönetimler arasında diyaloğun geliştirilmesini, daha güçlü ilişkiler tesis edilmesini, etkili, şeffaf ve katılımcı yerel yönetimlerin desteklenmesini ve y nitelikli belediye hizmetleri sağlanmasını amaçlamıştır. Projenin ana bileşenlerinden biri, iki ülkedeki yerel yönetimler arasında “kardeş şehir” ilişkisi geliştirmek ve sürdürülebilir ilişkiler tesis etmek idi. Proje kapsamında en az 10 belediye eşleştirilmiştir.

 

Projenin Adı: “Türkiye’de Yerel Yönetim Reformu Uygulanmasının Devamına Destek” Projesi – Aşama II

Uygulama Dönemi: 2009-2011

Faydalanıcı Kurum ve Kilit Paydaşlar: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği ve pilot yerel yönetimler


Proje Özeti: LAR 1. Aşama’ya dayanan bu projenin (IPA 2007 kapsamında AB tarafından finanse edilen) amacı, İçişleri Bakanlığı ve TBB’nin kurumsal kapasitesini geliştirmek ve Türkiye’de etkili, şeffaf, içermeci ve katılımcı bir yerel yönetim oluşturulmasını sağlamaktı. Belediyeler ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin sağlanması alanında iyi uygulamaları ortaya koymak için on bir yerel yönetimde pilot uygulamalar yapılmıştır. Türkiye’deki ve AB ülkelerindeki yerel yönetimler arasında bağlantılar kurma konusunda da destek sağlanmıştır. Bu proje kapsamında, TBB’nin 2010 yılındaki Stratejik Planı’na dâhil edilen bir Belediye Ortaklık Stratejisi geliştirilmiştir.

 

Projenin Adı: “Yerel Düzeyde Katılımcı Stratejik Yönetimin Geliştirilmesi için Teknik Yardım” Projesi

Uygulama Dönemi: 2011-2013

Faydalanıcı Kurum ve Kilit Paydaşlar: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği ve pilot yerel yönetimler


Proje Özeti: Proje, yerel düzeyde katılımcı stratejik yönetimi iyileştirmek için yerel yönetimlerin kapasitesini artırmayı hedeflemiştir. AB tarafından finanse edilen Proje, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanmıştır. Proje faaliyetleri arasında Vatandaş Karnesi, Sosyoekonomik Haritalama, Bütçe İzleme ve Yönetişim ve Katılım konularına odaklanan el kitaplarının hazırlanması; yerel yönetimlerin stratejik planlama kapasitesinin artırılması, yerel düzeyde katılım, şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak adına yerel yönetimlerle ilgili mevzuatın uygulanmasının desteklenmesi; kıyaslama (benchmarking) yoluyla belediyelerin performansının iyileştirilmesi ve uluslararası ölçekte iyi uygulamaların paylaşılması için seçilmiş yerel yönetimler arasında şehir eşleştirmenin gerçekleşmesine katkı sağlanması bulunmaktadır.

 

Projenin Adı: “İl Özel İdareleri AB'ye Hazırlanıyor” Projesi

Uygulama Dönemi: 2011-2013

Faydalanıcı Kurum ve Kilit Paydaşlar: AB Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Vilayetler Birliği


Proje Özeti: Vilayetler Birliği (VB) ve İçişleri Bakanlığı ile AB Başkanlığı tarafından yürütülen proje, İl Özel İdarelerinin kapasitelerinin geliştirilmesini ve AB ile ilgili konularda farkındalık düzeylerinin artırılmasını hedeflemiştir. Projenin faaliyetleri arasında, İl Özel İdareleri personelinin yanı sıra valilikler nezdinde kurulan İl AB Daimi Temas Noktası personeline ilgili konularda eğitim verilmesi bulunmaktadır. Çalışma ziyaretleri ve diğer faaliyetler, İl Özel İdarelerinin AB ile ilgili konularda farkındalıklarının ve kapasitelerinin artmasını sağlamış ve İl Özel İdarelerinin ulusal düzeydeki birliği olarak Vilayetler Birliği’nin rolünü de desteklemiştir.

 

Projenin Adı: "İstanbul AB’ye Hazırlanıyor" Projesi

Uygulama Dönemi: 2012-2016

Faydalanıcı Kurum ve Kilit Paydaşlar: AB Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi (ve ilçeler)


Proje Özeti: AB tarafından finanse edilen projelerin dışında, AB Başkanlığı, İstanbul’daki yerel yönetimlerin AB’deki yerel yönetimler ile ortaklık kurabilmesine ve yerel düzeyde AB müktesebatının doğru bir şekilde uygulanabilmesine olanak sağlamayı hedefleyen bu projeyi kendi kaynakları ile yürütmüş ve tamamlamıştır. Proje, yerel yönetimleri, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine aktif bir şekilde dâhil olmaları ve kendi ilgi alanları ve ihtiyaçları doğrultusunda AB tarafından sağlanan fırsatlardan yararlanmaları yönünde teşvik etmiştir. Şehir eşleştirme,Proje’nin ana faaliyetlerinden biri olmuştur. Bu kapsamda, İstanbul’daki 10 yerel yönetim Avrupa’daki yerel yönetimlerle eşleştirilmiştir.

 

Projenin Adı: "Ankara AB’ye Hazırlanıyor" Projesi

Uygulama Dönemi: 2012

Faydalanıcı Kurum ve Kilit Paydaşlar: AB Başkanlığı, Ankara Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi (ve ilçeler)


Proje Özeti: Projede, AB fonlarından daha etkili bir şekilde yararlanmak amacıyla Ankara’daki yerel yönetimlerin kapasitelerinin geliştirilmesine odaklanılmıştır. Bu kapsamda, proje geliştirme konusunda 5 eğitim programı düzenlenmiş ve 600’den fazla katılımcıya ilgili konularda eğitim verilmiştir. Buna ilaveten, bir “Proje Fuarı” düzenlenmiş ve bu fuarda AB tarafından finanse edilen ve Ankara’da uygulanan, tamamlanan ya da devam eden projeler sergilenmiştir.

 

Projenin Adı: “Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması” (VABpro) Projesi

Uygulama Dönemi: 2012-2014

Faydalanıcı Kurum ve Kilit Paydaşlar: AB Başkanlığı


Proje Özeti: AB Başkanlığı Projesi (IPA 2009 altında AB tarafından finanse edilmiştir), tüm paydaşların AB ile ilgili bilgi düzeyini artırmak ve AB fonlarının yönetimini güçlendirmek ve katılım sürecine dahil etmek için yerel düzeydeki kapasiteyi güçlendirmeyi hedeflemiştir. Proje, AB müktesebatının yerel düzeyde uygulanması açısından deneyimlerin ve iyi uygulamaların paylaşılması için, AB üyesi devletlerdeki yerel yönetimler ve Türkiye’den seçilmiş 20 pilot il arasında sürdürülebilir ortaklıklar tesis edilmesini amaçlayan bir şehir eşleştirme bileşeni içermekteydi. Etkin bir şehir eşleştirme gerçekleştirebilmek için, şehir eşleştirmesi için standart seçim kriterleri, AB-Türkiye Şehir Eşleştirmesi Seçim Komitesi oluşturulması ve AB-Türkiye Şehir Eşleştirme Konferansı için yol bir haritasını içeren bir yöntem geliştirilmiştir. Proje uygulama süresi boyunca, Türkiye’deki yerel yönetimlerin şehir eşleştirme faaliyetleri için sistematik bir yaklaşım geliştirilmesi yönünde bir ihtiyaç olduğu gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, Proje Teknik Şartnamesi’nde de belirtildiği üzere, “Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme” Projesi, VABpro’nun devamı ve destekleyicisi olarak başlatılmıştır.

 

Projenin Adı: “Türkiye’deki Yerel Yönetim Reformunun Uygulanmasına Destek” Projesi – Aşama III

Uygulama Dönemi: 2018 (planlanan)

Faydalanıcı Kurum ve Kilit Paydaşlar: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü ve Türkiye Belediyeler Birliği


Proje Özeti: LAR I ve LAR II deneyimlerinden hareketle geliştirilen ve Türkiye’deki yerel yönetim reformunu destekleyen bu devam projesinin (Aşama III) hazırlık çalışmaları sonuçlanmak üzeredir ve Proje’nin, 2018’in ikinci yarısında İçişleri Bakanlığı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından başlatılması beklenmektedir. LAR I ve LAR II projelerinde olduğu gibi, LAR III projesi de AB fonları tarafından desteklenecek ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın teknik desteği ile İçişleri Bakanlığı ve TBB tarafından yürütülecektir.


Projenin Adı: “Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme-II: Yeşil Bir Gelecek İçin Eşleştirme Projesi

Uygulama Dönemi: 2022-2024

Faydalanıcı Kurum ve Kilit Paydaşlar: Türkiye Belediyeler Birliği, Vilayetler Birliği, AB Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü

Proje Özeti: Proje Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II kapsamında desteklenmektedir. Toplam bütçesi 4 milyon avro olan projenin “teknik destek” ve “hibe”den oluşan iki bileşeni bulunmaktadır. Proje Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda AB Başkanlığı, Vilayetler Birliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü işbirliğinde uygulanmaktadır. Hibe bileşenine ilişkin teklif çağrısı 10 Aralık 2021 tarihinde duyurulmuştur. 

 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı

Mustafa Kemal Mahallesi 2082 Cad. No:5
06530 Çankaya / ANKARA
Tel: +90 312 218 13 00
towntwinning@ab.gov.tr

Teknik Destek Ekibi Proje Ofisi

WYG Binası Mustafa Kemal Mahallesi 2128. Sokak No:14 
06520 Çankaya/Ankara  
Tel: + 90 312 219 77 55
info@towntwinning.org