X

AB Mali Yardımına İlişkin Genel Bilgi

Author: Ünsal Genç/21 Mayıs 2015 Perşembe/Categories: HİBE SOL MENU

Avrupa Birliğinin 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdiği Helsinki Zirvesinde ülkemizin aday ülke olarak kabul edilmesiyle birlikte Türkiye - Avrupa Birliği ilişkileri yeni bir sürece girmiştir. Bu süreçte, Avrupa Birliği (AB) tarafından ülkemize sağlanan mali yardım mekanizması yeniden yapılandırılmış ve üç temel başlık altında toplanmıştır. Adaylık döneminde ülkemizin faydalandığı AB mali yardımları şunlardır: 

 • Katılım Öncesi AB Mali Yardımı
 • AB Programları
 • Avrupa Yatırım Bankası Kredileri

Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Katılım Öncesi AB Mali Yardımı ve AB Programları kapsamında sağlanan desteklerden faydalanabilmektedirler. Avrupa Yatırım Bankası (AYB) kredileri ise işletmelere ve büyük çaplı altyapı yatırımlarının finansmanı için belediye veya kamu kuruluşlarına destek olmaktadır. 

Katılım Öncesi AB Mali Yardımı

Katılım Öncesi AB Mali Yardımının temel amacı Türkiye’nin üyelik sürecini ve AB müktesebatına uyumunu destekleyecek çalışmaların, faaliyetlerin ve projelerin finansmanının sağlanmasıdır. 2002 yılı itibariyle kullanılmaya başlanan AB Katılım Öncesi Mali Yardımının ilk uygulama dönemi 2002-2006 yılları arasını kapsamaktadır. Söz konusu dönemde Türkiye’ye yaklaşık 1,3 Milyar avro’luk hibe desteği sağlanmıştır. Bu süreçte, üyelik ile ilgili önceliklerimizi destekleyecek 164 büyük çaplı proje finanse edilmiş ve ülkemize tahsis edilen kaynakların tamamına yakını kullanılmıştır.

AB tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardım 2007 yılı itibariyle “Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession-IPA)” adını almıştır. IPA’nın temel amacı aday ülkenin AB’ye üye olma yolundaki ihtiyaç ve önceliklerine hizmet eden projelerin desteklenmesidir. Projeler aracılığıyla kullandırılan fonlar, AB müktesebatına uyumu ve bu uyum için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını hedefler. Bununla beraber ekonomik ve sosyal uyumun sağlanmasına (bölgesel kalkınma, tarımsal ve kırsal kalkınma, sınır ötesi işbirliği ve sivil toplum projeleri) yönelik projelerin de mali yardımlar içerisindeki payı gün geçtikçe artmaktadır.

2007-2013 döneminde uygulanan ve beş bölüm halinde yapılandırılan IPA, geçiş dönemi desteği ve kurumsal yapılanmanın yanı sıra sınır ötesi işbirliği, çevre, ulaştırma, bölgesel rekabet, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve kırsal kalkınma olarak belirlenen alanlarda destek sağlamıştır.

 

Katılım Öncesi AB Mali Yardımlarında Yeni Dönem IPA-II (2014-2020)

Katılım Öncesi Yardım Aracının 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci dönemi, 2007-2013 yıllarını kapsayan birinci dönemin devamı niteliğinde, yine ülkemizin AB müktesebatına uyum ve müktesebatın uygulanmasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma ilişkin kapasitenin oluşturulması hedefleri çerçevesinde yürütülecektir. IPA’nın yeni döneminde dört temel hedef belirlenmiştir:

1.    Siyasi reformlara destek verilmesi

2.    Ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınmaya destek verilmesi

3. AB üyeliğinden doğacak yükümlülüklerin karşılanma kapasitesinin güçlendirilmesi

4.    Bölgesel entegrasyon ve sınır ötesi işbirliğinin güçlendirilmesi

 

Yeni dönemde Avrupa Komisyonu tarafından fonların daha etkin kullanımına yönelik olarak sektörel bir yaklaşım benimsenmiş olup, bu yaklaşım kapsamında IPA’nın birinci döneminde yer alan bileşen bazlı yapı kaldırılarak, yeni dönemde finanse edilmesi öngörülen öncelikli sektörler ile bu sektörler kapsamındaki çalışmaları yürütecek sektör sorumlusu kuruluşlar belirlenmiştir. 

Yeni dönem için aşağıdaki 9 öncelikli sektör belirlenmiştir.

 1. Demokrasi ve Yönetişim
 2. Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar
 3. Çevre
 4. Ulaştırma
 5. Enerji
 6. Rekabetçilik ve Yenilik
 7. İstihdam, İnsan Kaynaklarının Gelişimi ve Sosyal Politikalar
 8. Tarım ve Kırsal Kalkınma
 9. Bölgesel ve Sınır Ötesi İşbirliği 

Söz konusu öncelikli sektörler IPA'nın ilk dönem bileşenleri altında çalışılan alanlar olup, yeni dönemde belirlenen beş temel politika alanı çerçevesinde devamlılık esasından hareketle sektörel yaklaşım temelinde yeniden uyarlanmıştır.


Print

Sayfa Görüntülenme Sayısı (3450)/Comments (0)

 

Bizi Takip Edin !